Koj xaiv tau
0 / 0
cov projects.

Qhov no yog rau nej xyaum. Qhov nej xaiv yuav tsis muab sau cia.

Instructions

  1. Xaiv cov projects koj xav txhawb. Koj yuav tsum xaiv rau qhov 5 yam projects.
  2. Nias qhov "Xav Cov Kuv Xaiv" thaum koj txaus siab xav cov koj xaiv. 

Qhia Txog: Cov projects no tsis muaj tso rau yam uas muaj nuj nqi tshaj.Feed My People: Hunger Action-Emergency Response Center Equipment

Feed My People (FMP) (lub koom haum pub mos dawb mus rau zejzog) yuav txua ntxiv kom lawv lub tsev dav zog vim lawv xav ua ib qhov chaws rau lub Hunger Action Center. Qhov yuav pab txhawb thiab paub txog cov neeg tsis muaj mov noj. Cov nyiab siv, yog los yuav ib cov equipment siv rau hauv lub tsev xa thiab txais khoom (shipping and receiving equipment for the new warehouse space). Yam khoom xam yuav yog ib lub pallet wrapper (lub pav khoom nrog ntaub yas), lub luj khoom, cov tuj rau khoom, thiab cov koob thaij/kawb duab. Qhov chaw txuas ntxis yuav siv los mus pab FMP’s Emergency Response Program, uas muaj chaw rau khoom li cov thawv, khoom pab ua cev huv, thiab khoom tus tsev. Tej no yuav pab thaum muaj kev nyuajsiab los lwm yam kev kub ntxhov rau peb lub zos. Vim yuav cia FMP qhi thiab siv lawv qhov chaws mus faib mov rau zejzog thaum muaj kev kub ntxhov. Nyeem ntxiv...

Raug Li Cas: $50,000

Chaw: 2610 Alpine Road

   

Cov txee los, lub ntsua khoom hnyav, thiab lub ntaub yas qhwv khoom loj

Speed Reduction Solar-Powered Signs

Tsav tsheb ceev hauv nroog yog ib qhov teeb meem. Yog muaj cov paib qhia hais tias koj khiav ceev npaum cas thiab ntsai teeb yuav pab kom cov neeg tsam tsheb khiav qeej zog rau cov neeg taug kev, caij tsheb khauj vab, thiab rau cov neeg ua xav tau kev pab. Nyeem ntxiv...

Raug Li Cas: $75,000

Chaw: Muaj 3 qhov chaw - Tsis tau paub

   

Cov qhia kom tsheb txhoj khiav ceev ceev

ADA Accessible Kayak/Canoe Launch

Xav ntxiv ib lub EZ Dock ADA rau cov kayak/canoe launch rau lub dock nyob rau tom Half Moon Lake/Braun’s Bay los mus cia tebneeg txhua tus, nrog rau cov xim oob qhab nkag mus rau hauv dej hauv lawv lub nkoj/kayak kom yoojyim. Nyeem ntxiv...

Raug Li Cas: $67,891

Chaw: Half Moon Lake/Braun’s Bay

   

Lub chaws nkag yoojyim mus rau hauv dej nrog Kayak thiab canoe ADA

Pour and Play Playground Foundation and Wheel Chair Accessible Equipment

Boyd Park yuav tau ib cov playground equipment tshiab. Cov nyiaj siv yuav mus yuav cov pua av kom zoo tsuj kom menyuam tsis txhob ntog yoojyim. Yuav duab ib lub merry-go-round rau cov siv cov laub thauj neeg (wheelchair). Nyeem ntxiv...

Raug Li Cas: $55,200

Chaw: Boyd Park 1202 Fairway Street

   

Cov yav pua av rau tom park thiab ib merry-go-round rau ADA

Little Free Ball Libraries

Little free ball library yuav muaj rau nram 12 qhov chaw ua si hauv lub zos Eau Claire kom cov neeg ua mus tov yuav mus npas ua si. Nyeem ntxiv...

Raug Li Cas: $6,135

Chaw: 12 qhov chaw ua si

   

Cov tawb rau cov balls uasi rau tom cov parks

Neighborhood Branding

Xav ua ib cov paib qhia kev rau txhaub lub neighborhood. Cov paib no yuav sib txawv nej thiab li paub tias nej nyob rau lub neighborhood twg. Nyeem ntxiv...

Raug Li Cas: $25,000

Chaw: Active Neighborhood Associations

   

Cov paib qhia neighborhood

Chippewa Valley Bike Route Wayfinding Signs

Peb twb pom zoo kho cov paib qhia kev (Wayfinding signs) caij tsheb kauj vab rau peb lub zos Eau Claire rau hauv qhov 2017-2027 Chippewa-Eau Claire Metropolitan Planning Area Bicycle thiab Pedestrian Plan. Cov paib no yuav qhia tibneeg thiab cov caij tsheb kauj vab tias yuav mus qhov twg hauv peb lub zos. Nyeem ntxiv...

Raug Li Cas: $115,000

Chaw: Ntau Qhov Chaw

   

Paib qhia kev rau cov caij tshev kaub vab

Eau Claire Cultural Trail

Tsim ib cov kev taug los mus qhia txog cov haivneeg uas nyob rau hauv peb lub zos, tsis hais cov uas nyob ntes los mus rau cov tamsim no. Xav tsim tej yam uas qhia txoj peb tej kev zoo siab rau peb lub zos uas muaj txawv haivneeg sib koom tes nyob uake peb lub zos thiab li loj hlob tau. Nyeem ntxiv...

Raug Li Cas: $50,000

Chaw: Tej chaws taug kev hauv zos - Yuav nrog cov Hmoob thiab Mev thav kom paub cov chaws zoo ua tej no.

   

Ua duab qhia txog cov Hmoob thiab cov Mev

Pinehurst Park – Shipping Containers for Equipment Storage

Qhov los yuav ob lub shipping containers los rau cov equipment rau tom Pinehurst Park yuav pab tseg nyiaj vim yuav tsis tau los mus xaub ib lub storage unit (hoob tso khoom) thiab rau cov khoom siv thaum summer. Nyeem ntxiv...

Raug Li Cas: $19,263

Chaw: Pinehurst Park

   

Ob lub shipping containers los mus rau khoom

Artificial Turf Kato and Volleyball Court

Yuav ua ib co nyom cuav rau cov neeg ntau npas (volleyball) rau cov chaws ua si yog tias muaj neeg pom zoo rau qhov no thiab koom tes nrog koom haum Hmoob. Cov nyom no yeej yog ua rau cov Hmoob tuaj ncaws kab taub thiab ntau npas. Yog muaj qhov chaw no, nws yuav ua ib qho chaw rau cov me nyuam tuaj xyaum kom lawv paub txog Hmoob tej yam khoom ua si. Nyeem ntxiv...

Raug Li Cas: $46,000

Chaw: Tsis tau paub – Hmong Mutual Assistance Association mam pab nrhiav chaw.

   

Nyom cuav los mus siv ntau Kab Taub thiab ntau npas (ball)

Sojourner House Solar Array

Qhov project no yuav pab nyiab los mus yuav cov solar panels ua fefab coj los mus nruab rau saum ru tsev rau tom lub Sojourner House uas yog lub tsev rau cov neeg tsis muaj tsev nyob. Qhov no yuav txo cov nqi khiav haujlwm rau ib lub xyoos. Nyeem ntxiv...

Raug Li Cas: $30,930

Chaw: 618 S. Barstow St.

   

Solor panels rau saum ru tsev

Stairway to Dell’s Pond (Ruby Lane)

Nruab ib tug ntaiv rau txoj kev taug kev rau tom txoj kev kawg ntawm Ruby Lane nyob tom Dell’s Pond. Tus ntawv no yuav ua ib qhov kev mus tau rau hauv lub pas dej Dell’s Pond. Qhov no cia cov pejxeem ua tau ntau yam. Nyeem ntxiv...

Raug Li Cas: $69,000

Chaw: Ruby Lane/Dell’s Pond

   

Tus ntaiv nqi mus rau hauv Dells Pond

Invasive Species Management

Xav yuav ib lub Seppi CL 150 los mus zom ntoo thiab nroj. Lub no yuav pab tshev tej hav nroj ua tsis zoo rau tej chaw tibneeb zejzog mus. Lub zom ntoo thiab nroj no yuav pab ua tej haujlwm no kom ceev. Nyeem ntxiv...

Raug Li Cas: $41,400

Chaw: Chaw ua si thiab rau pej xeem nyob

   

Lub zom cov nroj tsis zoo

LED Lighting at Phoenix Park and Farmer’s Market Pavilion

Kev khwv nyiaj yuav pab kho cov teeb thiab nruab LED teeb rau nram Phoenix Park thiab Farmer’s Market Pavilion. Qhov nov yuav pab rau lub zej zog txuag nyiaj, muab txiaj ntsig rau ib puab ncig uas koj nyob, thiab pab kom tsis txhob siv faiv fab ntau ntau. Nyeem ntxiv...

Raug Li Cas: $126,615

Chaw: Phoenix Park and Farmer’s Market Pavilion

   

Cov LED nteej rau tom Phoenix Park thiab rau qhov chaw muag khoom (farmers market)