Napili mo ang
0 / 0
proyekto.

Ito ay isang preview lang. Hindi ire-rekord ang iyong boto.

Mga Instruksyon

  1. Piliin ang mga proyekto na gusto mong suportahan. Maaari kang bumoto ng hanggang 2 proyekto.
  2. I-click ang ""Isumite ang Aking Boto"" na button kapag handa ka nang isumite ito.


Mga Serbisyo sa Transportasyon na Reroute ($53,750)

Sasakupin ng mga panukalang pondo ang buwanang transportasyon na ginagamit ng Vallejo Navigation Center para sa mga Walang Tirahan na nasa Hustong Gulang na may mahahalagang appointment. Pangangasiwaan ng mga Case Managers sa Navigation Center ang mga kwalipikadong biyahe. Basahin ang higit pa...

Tinatantiyang Halaga: $53,750

Lokasyon: Vallejo Adult Navigation Center

   

Image for Mga Serbisyo sa Transportasyon na Reroute

Mga Serbisyong Pansuporta sa Foster Youth ($75,000)

Ihahanda ng pang-edukasyong proyektong ito ang Foster Youth ng Vallejo para sa mga oportunidad at pagtatagumpay sa sustainable na trabaho sa pamamagitan ng propesyonal na pag-mentor, hands-on na pagsasanay, at paglalaan ng mga internship sa negosyo na nakabase sa Vallejo. Basahin ang higit pa...

Tinatantiyang Halaga: $75,000

Lokasyon: Sa Buong Lungsod

   

Image for Mga Serbisyong Pansuporta sa Foster Youth

Firefighter Youth Academy ($60,000)

Popondohan ng proyektong ito ang hands-on na pang-edukasyong pag-mentor para sa mga mag-aaral na nasa middle school at high school na interesadong maging firefighter, emergency medical technician (EMT), paramedic, o nurse. Basahin ang higit pa...

Tinatantiyang Halaga: $60,000

Lokasyon: Vallejo Fire Department Training Center

   

Image for Firefighter Youth Academy

Pagsasanay sa Literasiya sa Pananalapi para sa Mga Kabataan at Pamilya ($69,288)

Nagbibigay ang siyam na buwang pagsasanay na ito ng edukasyong nakatuon sa literasiya sa pananalapi at paggamit nito sa trabaho sa 2,442 mag-aaral at mga kapamilya nila para suportahan ang kanilang mga oportunidad sa pananalapi at malinaw na landas para magtagumpay sa trabaho. Basahin ang higit pa...

Tinatantiyang Halaga: $69,288

Lokasyon: Sa Lahat ng High School sa Vallejo at sa Career Center

   

Image for Pagsasanay sa Literasiya sa Pananalapi para sa Mga Kabataan at Pamilya

Dental Clinic para sa Navigation Center ($167,000)

Pinopondohan ng panukala ang pagpapatupad ng on-site na Dental Clinic sa Navigation Center ng Vallejo. Lilikom ng pondo ang proyektong ito para mabili ang mga kinakailangang kagamitan at instrumentong pang dental para mabigyan ng serbisyo ang mga kalahok ng Navigation Center. Basahin ang higit pa...

Tinatantiyang Halaga: $167,000

Lokasyon: Vallejo Adult Navigation Center

   

Image for Dental Clinic para sa Navigation Center

No Child Goes Hungry ($74,800)

Tutulong ang panukalang ito sa 187 batang pinakanangangailangan mula sa mga paaralan ng Vallejo Unified School District sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga meal tuwing weekend sa loob ng apatnapung linggo. Nakakatanggap na ang mga mag-aaral na ito ng mga libre o may diskuwentong tanghalian, pero hindi tiyak na may sapat na pagkain sila tuwing weekend. Basahin ang higit pa...

Tinatantiyang Halaga: $74,800

Lokasyon: Pinagsamang School District ng Lungsod ng Vallejo

   

Image for No Child Goes Hungry

Programa para sa Muling Pagsama sa Lipunan ng Mga Offender ($53,300)

Ang mga matagumpay na programa ng muling pagsama sa lipunan ay nagbibigay sa mga dating offender ng mga oportunidad para masuportahan ang kanilang mga sarili sa pamamagitan ng lehitimo at produktibong trabaho, nakakabawas sa posibilidad ng pagkakaroon ng muling paglabag, at nakakabuti sa kaligtasan ng publiko. Isinasagawa ang mga naka-target na Programang ito sa Vallejo Center for Positive Change. Basahin ang higit pa...

Tinatantiyang Halaga: $53,300

Lokasyon: Vallejo Center for Positive Change

   

Image for Programa para sa Muling Pagsama sa Lipunan ng Mga Offender

Mga Kagamitan at Trailer para sa Pagliligtas ($80,000)

Ang proyektong ito ay makakatulong mabigyan ang Urban Search and Rescue (USAR) ng Vallejo Fire Department ng mga kinakailangang kagamitan para sa malalaking operasyon sa pagliligtas. Sa kasalukuyan, ang mga kakayahan ng USAR ay naayon lang para sa mga “magagaan” at "katamtamang" operasyon sa pagliligtas.   Basahin ang higit pa...

Tinatantiyang Halaga: $80,000

Lokasyon: Sa Buong Lungsod

   

Image for Mga Kagamitan at Trailer para sa Pagliligtas

Proyektong Mahalaga ang Mga Hayop ($75,000)

Magkakaroon ang mga taong may mababang kita o mga walang tirahan na may mga alagang hayop ng access sa medikal na pangangalaga para sa kanilang mga alaga, kabilang ang mga serbisyo sa Pagpapakapon, Mga Bakuna, at Mga Microchip, nang wala silang kailangang bayaran. Basahin ang higit pa...

Tinatantiyang Halaga: $75,000

Lokasyon: Sa Buong Lungsod

   

Image for Proyektong Mahalaga ang Mga Hayop

Mga Sanggunian at Serbisyo sa Pangunahing Pangangailangan ng Mga Walang Tirahan ($75,000)

Ang panukalang ito sa larangan ng mga serbisyo sa lipunan ay magbibigay ng mga pangunahing pangangailangan sa mga walang tirahan sa pamamagitan ng pag-uugnay ng mga programa, serbisyo, at sanggunian na magbibigay-daan sa personal na pag-unlad, pagsasanay sa mga kailangan para mabuhay, medikal na pangangalaga, mga oportunidad sa trabaho, at pagbangon sa kawalan ng tirahan para makapagsarili. Basahin ang higit pa...

Tinatantiyang Halaga: $75,000

Lokasyon: Vallejo Adult Navigation Center

   

Image for Mga Sanggunian at Serbisyo sa Pangunahing Pangangailangan ng Mga Walang Tirahan

Meals on Wheel - Programa sa Nutrisyon para sa Mga Senior ($55,950)

Layunin ng proyektong ito na magbigay ng limang mainit na meal bawat linggo sa mga senior sa Vallejo na 60 taong gulang pataas. Magbibigay din ito ng hanggang tatlong meal na maaaring iimbak sa mga panahon ng emergency. Kukumustahin din ang mga senior tatlong beses sa isang linggo para matiyak na sila ay nasa mabuting kalagayan. Basahin ang higit pa...

Tinatantiyang Halaga: $55,950

Lokasyon: Sa Buong Lungsod

   

Image for Meals on Wheel - Programa sa Nutrisyon para sa Mga Senior