Ou te seleksyone
0 / 0
pwojè.

Sa se sèlman yon apèsi. Vòt ou an p'ap anrejistre.

Enstriksyon yo

  1. Seleksyone pwojè ou t'ap renmen sipòte yo. Ou ka vote jiska 5 pwojè.
  2. Klike sou bouton "Voye Vòt Mwen an" lè ou santi ou prè pou voye li.

Remak: Yo ranje pwojè sa yo nan yon lòd o aza.Cambridge Hoops

Amelyore yon teren baskèt ak sifas tou nèf, panye baskèt pwofesyonèl (ajistab ak yon sèl plak), ak penti fre.

Pri li ka koute: $250,000

Kote: Kote a: Yo pral detèmine sa selon bezwen ak evalyasyon enpak. Rekòmandasyon yo genyen ladan yo Hoyt Field, Columbia Park, Dana Park, Peabody, Riverside.

   

Amelyore Zòn Polinasyon Vil la ak Afich Edikasyonèl

Pwopozisyon sa a pral finanse afich edikasyonèl sou enpòtans polinasyon pou dirabilite anviwònman iben pou amelyore zòn polinatè aktyèl ak (pi devan) atravè vil la.

Pri li ka koute: $10,000

Kote: Kote a: Se anplaye vil la ki detèmine zòn polinatè myèl ak lòt espas yo.

   

Elòj pou yon Entèseksyon Elve

Enstale entèseksyon elve nan yon zòn rezidansyèl ki manke sèvis epi ki genyen gwo volim sikilasyon pou kalme lari a epi ogmante sekirite pou pyeton k ap travèse.

Pri li ka koute: $120,000

Kote: Kote a: Yo pral detèmine sa selon bezwen ak enpak. Bay priyorite ak zòn rezidansyèl ki tou pre pak ak lekòl ki genyen anpil sikilasyon.

   

Amelyorasyon STEAM pou Sant Jèn yo!

Sipòte aprantisaj, kreyativite, ak amizamn pou jèn Cambridge yo. Finansman pwojè sa a amelyore ekipman STEAM pou Sant Jèn yo: òdinatè tou nèf, teknoloji aprantisaj, plis founiti atizay kreyatif, yon latriye liv, teknoloji jwèt, ekipman rekreyasyon, monitè Tele, ak plis ankò!

Pri li ka koute: $110,000

Kote: Kote a: Sant Jèn Cambridge.

   

Kapsil Enfimye pou Bay Tete ak Ponpaj

Ofri espas pwòp, konfòtab ak san danje pou sila yo ki bezwen bay bebe tete oswa ponpe lèt manman.

Pri li ka koute: $50,000

Kote: Kote a: Yon bilding Vil la posede. Yo pral detèmine espas la sou baz bezwen, enpak, ak disponiblite espas.

   

Pwojè Estimasyon Istorik Pèp Afriken Ameriken ak Endijèn

Restore ak ogmante Santye Eritaj Afriken Ameriken nan Cambridge, mete aksan sou akonplisman moun Cambridge nwa, epi rekonèt sit istorik moun endijèn Cambridge yo epi mete lang tradisyonèl Eastern Woodland yo sou pwopriyete Vil la.

Pri li ka koute: $180,000

Kote: Kote a: Winthrop Square ak lòt lokalite nan Cambridge.

   

Pakin Bisiklèt ki Double tankou Atizay Piblik

Enstale 6 sipò bekàn ke atis kreye ki pral kreye atizay fonksyonèl piblik pandan l ap ogmante disponiblite paking pou bekàn.

Pri li ka koute: $50,000

Kote: Kote a: Yo pral detèmine sa selon bezwen ak evalyasyon enpak.

   

Plis Estasyon Bluebike pou Zòn ki nan Gwo Bezwen

Enstale 3 nouvo estasyon Bluebike nan Riverside ak Cambridgeport, zòn ke rezo a pa sèvi ase.

Pri li ka koute: $180,000

Kote: Kote a: Riverside ak Cambridgeport.

   

Depo Estokaj Jaden Kominotè

Finansman an pral sipòte jiska dis depo ki fèmen a kle pou sere zouti jaden kominotè Cambridge yo.

Pri li ka koute: $30,000

Kote: Kote a: Jaden kominotè ozalantou Cambridge. Yo pral detèmine sa selon bezwen ak evalyasyon enpak yo.

   

Cambrige Fè Egzèsis

Egzèsis esansyèl pou sante ak byennèt. Pwojè sa a pral enstale yon estasyon egzèsis pèmanan pou rann egzèsis ekstèn pi aksesib pou kominote Cambridge la.

Pri li ka koute: $110,000

Kote: Kote a: Yo pral detèmine espas la sou baz bezwen, enpak, ak disponiblite.

   

The Cambridge Gambit

Enstale tab echèk nan pak, plas prensipal vil, ak tou pre biblyotèk pou favorize lè fre, fòmasyon sèvo, ak divès entèraksyon ant jenerasyon diferan gras ak echèk ak lòt jwèt sosyete!

Pri li ka koute: $30,000

Kote: Kote a: Yo pral detèmine sa selon bezwen ak enpak. Pami sit yo rekòmande yo genyen lekòl Tobin tou pre teren baskèt la, Porter Square, The Port, East Cambridge, deyò biblyotèk yo.

   

Sal de Beny Piblik

Pwopozisyon sa a pral konstwi yon twazyèm twalèt piblik ki aksesib 24 èdetan pa jou.

Pri li ka koute: $400,000

Kote: Kote a: Yo pral detèmine espas la sou baz bezwen, enpak, ak disponiblite.

   

Limyè Sikilasyon pou Siklis

Navige nan entèseksyon gendwa danjere pandan w sou bekàn. Ajoute siyal bekàn nan entèseksyon ki genyen anpil aktivite ki deja genyen limyè sikilasyon pral ede siklis travèse sikilasyon yo san danje ak yon pri rezonab pou vil la.

Pri li ka koute: $60,000

Kote: Kote a: Kote a: Kafou danjere nan ri prensipal yo.

   

Atik Kay Esansyèl pou Rezidan ki Fenk Loje

Ofri founiti ki nesesè anpil pou rezidan Cambridge yo ki te sanzabri pou yo ka enstale yo nan nouvo apatman yo a. Yon fwa yo fin siyen kontra lwaye a, rezidan sa yo pral resevwa yon Kit Founiti Kay ki genyen ladann atik esansyèl pou kabann, twalèl ak kuizin.

Pri li ka koute: $60,000

Kote: Kote a: Lojman sibvansyone nan alantou Cambridge.

   

Teren Volebòl Ekstèn

Ajoute yon teren volebòl ekstèn nan yon pak piblik.

Pri li ka koute: $100,000

Kote: Kote a: Yo pral detèmine espas la sou baz bezwen, enpak, ak disponiblite. (Pwopozisyon rekòmandasyon an genyen: Danehy, Cambridge Common, Donnelly, oswa lòt kote)

   

Kenbe Cambridge Pwòp

Enstale 10 Gwo Poubèl fatra san kontak ak konpaktè resiklaj nan zòn ki gen plis bezwen yo. Gwo Poubèl san kontak, ki mache ak solèy epi ki pi efikas pase poubèl tradisyonèl yo, redui bèt nuizib (tankou rat) epi kenbe lari yo pi pwòp.

Pri li ka koute: $80,000

Kote: Kote a: Yo pral detèmine sa selon bezwen ak enpak.

   

Estasyon Rechaj Machin Elektrik

Finansman an pral sipòte nouvo konstwiksyon ak nenpòt antretyen ki gen rapò ak sa pou de nouvo chajè machin elektrik nan Cambridge. Chak espas rechaj ta dwe chaje de machin alafwa.

Pri li ka koute: $250,000

Kote: Kote a: Anplwaye Vil la pral detèmine sa selon bezwen ak evalyasyon enpak.

   

Restore Miral North Cambridge la avan li Kraze!

Atizay sa a absòbe enèji pozitif ki soti nan rasanble vwazen yo, timoun jwe tou pre li, yo sèvi avèk li kòm aryè plan pou anpil foto, epi gen anpil aktivite tou pre li pandan sezon baskèt ak tenis. Yo dwe restore li pou benefis kominote North Cambridge la!

Pri li ka koute: $140,000

Kote: Kote a: North Cambridge, Pemberton Street.

   

Fontèn Dlo

Enstale kat fontèn pou bwè dlo ki aksesib pou rezidan ak vizitè nan katye ki genyen anpil sikilasyon a pye ak pak yo.

Pri li ka koute: $120,000

Kote: Kote a: St. Peter’s Field, John Ahern Field, Longfellow Park (Apwobasyon Annatant nan Komite Komisyon Istorik la), Fort Washington Park (Apwobasyon Annatant nan Komite Komisyon Istorik la)

   

Fidbak Chofè pou yon Lari ki Pi an Sekirite

Achte ak enstale aparèy ki pou soulaje sikilasyon an ki mache ak solèy k ap bay chofè yo fidbak an tan reyèl sou limit vitès ak vitès konduit aktyèl la. Sa pral finanse 20 pano nan 10 kote diferan.

Pri li ka koute: $100,000

Kote: Kote a: Y ap chwazi kote yo pou pi gwo enpak kote done yo montre chofè yo ap depase vitès limit la.