Qhia txog qhov digital participatory budgeting interface


Qhov digital participatory budgeting interface pib los ntawm Stanford Crowdsourced Democracy pab pawg. Peb ciasiab tias yam nej pom thiab yam peb qhia yuav pab koj kawm txog cov projects thiab yauv coj nej los mus xaiv.

Qhov no nyob rau haum daim licensed GNU GPL v3.0 license. Koj dhia tau qhov source code rau hauv GitHub.

Yog koj ua tsis tau los xav qhia yam koj xav txog, thom email rau feedback@pbstanford.org thiab peb mam li tej koj rov qab kom sai li sai tau.