Kev pov npav tag lawm.

Logo

Zoosiab txais tos nej tuaj nrog peb sim qhov digital ballot rau qhov Participatory Budget, uas yog ua los ntawm Stanford Crowdsource Demacrocy pab pawg.

Thaum koj pov npav, koj yuav txiav txim siab siv cov $300,000 li cas los mus pab peb lub City of Eau Claire siv nyiaj. Koj xaiv tau tsib (5) yam projects koj nyiam tshaj. 

Lub program no yog los mus txhawb peb zejzog cov suab thiab  cov tswv yim los mus pab peb lus zos. Lub homphiaj yog los mus txhawb zejzog los sib koomtev, kom nej paub peb siv nyiaj li cas, xav kom txhua tus tuaj, kom txhua haivneeg thuaj sij koom, thiab xav kom qhov no yog ib yam peb mus ntxiv ta li rau yav tom ntej. 

Qhov yuav mus xiav/pov npav yog rau lub April 26 mus rau lub May 13, 2022.

Cov Chaws Mus Xaiv

April 26th – May 13th (9:00 a.m. - 8:00 p.m. Mon., Tues., Wed., Thurs.; 9:00 a.m. - 6:00 p.m. Fri., Sat.)

Library, 2725 Mall Dr.

April 28th, 2022 (5:00 p.m - 7:00 p.m.)

Eau Claire Area Hmong Mutual Assistance Association, 1320 W. Clairemont Ave. 

May 7th, 2022 (7:00 a.m. - 7:00 p.m.)

L.E. Phillips Senior Center, 1616 Bellinger St.

Yog koj xav paub ntxiv, thov mus saib https://www.eauclairewi.gov/government/our-divisions/participatory-budgeting