Moman vòt la fini.

 

Byenvini nan bilten Bidjetizasyon Patisipatif (BP) pou Vil Cambridge, koutwzi Stanford Crowdsourced Democracy Team.

Si w se yon rezidan Cambridge 12* lane oswa plis, OU ka ede deside depanse $1,000,000, Bidjè Kapital Vil la lè w lage bilten w lan. Vòt la ap fèt jiska 12 desanm 2021.

Tanpri klike "Vote Kounye a!" pou ale sou paj vòt la. Bilten sou entènèt la disponib an Anglè, Amarik, Arab, Bengali, Kreyòl Ayisyen, Pòtigè, ak Panyòl. Ou ka vote la a si w gen yon telefòn selilè ki ka resevwa yon mesaj tèks.

Si w pa gen yon telefòn selilè men w swete vote kanmenm, klike bouton "Enter code" (Antre kòd) la annapre a pou jwenn yon kòd aksè epi vote.

Tanpri vizite pb.cambridgema.gov pou plis enfòmasyon. Oswa kontakte Biwo Bidjè a nan pb@cambridgema.gov oswa (617) 349- 4270 si w genyen nenpòt kesyon.

*Tout elèv 6yèm ane Cambridge kalifye pou vote.